Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Kenji Amemiya FOL 28 4 6 R 12 18 16 10 18 13 16 19 C 122 15 $1.55M
1B Japan Hayato Katō MWC 32 5 8 R 19 18 17 14 14 17 14 7 1B C 120 15 $1.30M
1B Japan Yoshiyuki Okazaki GB 28 3 6 L 18 17 17 14 14 15 11 16 1B 3b 122 15 $2.75M
2B Japan Hajime Inoue FLO 33 7 10 R 18 11 16 16 14 18 17 17 2B c 127 16 $2.20M
2B Japan Hisao Satō HRB 32 6 9 R 18 10 12 15 16 14 20 12 2B of 117 15 $2.95M
3B Japan Kota Haraguchi FUL 32 6 6 R 17 14 17 18 13 10 13 12 3B 2b 114 14 $4.15M
3B Japan Naoki Inao CLT 29 3 6 L 17 12 15 16 18 18 14 13 3B 123 15 $1.80M
SS Japan Katsuya Watanabe YOK 32 1 6 R 9 13 14 16 13 18 17 15 SS OF 2b 115 14 $2.35M
SS Japan Takeshi Nishioka TSN 31 7 8 R 18 17 15 18 13 16 11 15 SS 123 15 $6.45M
SS Japan Manabu Yoshioka SC 31 3 7 L 15 10 19 20 16 15 15 10 SS 3b 120 15 $4.55M
OF Japan Shōji Endō WAI 31 6 8 L 16 16 14 11 16 12 17 18 OF 120 15 $1.75M
OF Japan Kazuyuki Ikeda LIV 31 7 6 R 18 11 19 13 13 17 10 19 OF C 120 15 $1.95M
OF Japan Yoshio Ono +2 LAR 30 4 7 L 18 13 15 16 17 9 14 7 OF 1b 109 13 $3.50M
OF Japan Gorō Kuroda SBR 28 2 5 R 18 16 9 16 19 10 16 14 OF 118 15 $3.00M
OF Japan Shingo Sakai SLO 28 4 5 R 15 17 13 17 18 12 16 17 OF 125 15 $2.25M
OF Japan Masao Kinjoh CML 26 1 3 L 20 12 19 10 16 19 13 8 OF 117 14 $1.75M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Hisao Abe BEN 31 6 6 R 18 11 15 18 16 7 9 11 P 111 13 $2.45M
P Japan Fumiya Fujiwara WSK 31 6 6 R 17 16 16 16 11 11 13 9 P 111 13 $1.95M
P Japan Yutaka Yamada HAN 31 5 6 R 15 16 14 19 6 18 7 9 P 104 13 $1.30M
P Japan Daiki Saitō LAR 30 6 4 R 18 17 19 13 10 14 10 12 P 114 14 $2.45M
P Japan Yukio Hirakawa TOH 30 2 6 R 15 15 14 17 15 14 9 9 P 111 13 $2.55M
P Japan Masao Matsuda SED 29 2 3 R 17 17 12 17 13 8 13 19 P 115 14 $1.15M
P Japan Soichi Akahoshi POR 28 2 3 R 13 17 19 15 13 13 9 6 P 110 13 $3.20M
P Japan Minoru Nakayama PIT 28 4 5 R 19 19 17 9 16 18 14 14 P 123 15 $1.60M
P Japan Masahiro Tajima BAY 28 5 6 R 16 14 17 15 16 16 14 10 P 117 15 $1.30M
P Japan Takashi Kawasaki ALL 28 1 6 R 12 16 17 15 17 18 10 10 P 115 14 $3.75M
P Japan Toshiya Miura BWD 28 5 5 L 11 18 17 18 13 19 13 11 P 117 15 $2.95M
P Japan Masahito Omi CAM 28 1 2 L 18 12 17 17 11 14 17 14 P 116 15 $0.50M