Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Kōichi Agano LOW 31 5 5 R 17 11 18 17 14 9 18 18 C of 122 15 $1.65M
C Japan Shosei Takeuchi MRF 30 1 3 R 16 12 14 17 6 15 7 19 C 3b 106 13 $1.40M
C Japan Takeshi Kohiyama PAR 28 3 4 R 19 16 19 14 12 5 7 16 C 108 13 $4.35M
1B Japan Yasuo Yachi LVL 32 7 9 R 14 15 19 19 11 17 9 10 1B 114 14 $0.50M
2B Japan Sora Sagawa ORX 33 5 7 R 16 7 7 18 14 19 18 10 2B 109 13 $2.60M
2B Japan Kazuo Kawamura BA 29 3 3 R 7 18 14 17 14 18 18 11 2B 3b 117 14 $1.25M
2B Japan Mitsuo Tamori MRF 27 2 4 R 18 17 19 18 11 13 15 7 2B OF 118 14 $3.85M
3B Japan Kiyoshi Ogawa MON 30 5 6 R 19 6 20 19 14 17 11 15 3B 121 15 $2.50M
3B Japan Akio Nakayama NSH 27 2 1 L 17 14 18 16 16 15 12 13 3B 2b of 121 15 $0.60M
SS Japan Kiyoshi Yachi BIR 30 3 5 R 15 12 19 9 13 19 16 16 SS 119 15 $3.75M
SS Japan Shirō Miwa +5 LIV 28 1 3 R 19 16 9 16 15 12 18 18 SS OF 123 15 $2.30M
OF Japan Hiroyuki Kawaguchi CHU 32 2 6 R 17 16 12 16 15 12 15 17 OF SS 120 15 $2.40M
OF Japan Shinji Takahashi MAN 30 5 7 L 19 18 18 17 18 10 14 13 OF 1b 127 15 $5.50M
OF Japan Hideyuki Hasebe JOL 28 3 5 L 17 15 16 17 15 6 18 15 OF 119 14 $2.90M
OF Japan Yosuke Asano JC 28 1 2 R 16 18 16 19 12 9 15 15 OF 120 15 $0.95M
OF Japan Ryota Sasaki HAN 26 1 3 L 18 19 13 16 15 10 16 7 OF 2b 114 14 $1.95M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Michio Komiyama PP 32 3 5 R 17 18 16 13 6 7 16 15 P 106 13 $4.05M
P Japan Ryota Bessho HUR 32 7 8 L 15 12 15 18 16 19 12 7 P 114 14 $3.10M
P Japan Minoru Takahashi RH 31 4 5 R 16 14 15 17 17 8 16 15 P 118 16 $1.65M
P Japan Manato Endou HIR 30 4 6 R 18 17 19 9 16 9 14 17 P 118 14 $2.55M
P Japan Hinata Akahoshi SLO 29 2 3 L 15 16 19 11 15 8 19 9 P 113 14 $2.45M
P Japan Tomoyuki Tsuda LAH 28 3 4 R 16 14 17 17 11 15 11 13 P 113 14 $1.60M
P Japan Tatsuo Watanabe GG 27 3 4 R 13 16 16 16 16 13 17 10 P 116 14 $1.90M
P Japan Saburō Yamasaki HAC 27 1 3 L 12 18 19 17 9 6 13 12 P 109 14 $0.85M
P Japan Tomohiro Sasaki SAV 27 1 1 R 16 15 15 14 18 16 11 16 P 119 14 $1.10M
P Japan Ryō Kato +1 PTA 26 2 3 L 14 16 18 18 17 17 16 10 P 125 16 $2.05M
P Japan Takeshi Iwamura SCO 25 1 3 R 20 8 16 17 13 7 15 12 P 109 13 $1.45M
P Japan Hiromitsu Yamada +17 VIC 25 1 3 R 18 11 17 16 16 15 17 12 P 119 14 $1.20M