Haiti National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Haiti René Baptiste DOV 19 3 0 R 12 9 7 7 14 4 18 7 C of 78 12 $0.20M
1B Haiti Peterson Pierre WS 25 4 0 L 11 7 9 10 14 8 9 9 1B 3b 77 13 $0.50M
1B Haiti Wilner Augustin PIT 21 4 0 L 12 8 9 9 17 7 19 8 1B of 89 13 $0.20M
2B Haiti Max Saint-Cyr PIT 21 3 0 R 5 5 4 5 16 7 11 15 2B 3B 68 12 $0.20M
3B Haiti Edgard Duvalier APV 25 4 0 R 7 10 7 6 9 5 10 19 3B c 1b 73 13 $0.20M
3B Haiti Antoine Saint-Amand RM 23 2 0 L 8 6 5 7 9 7 11 16 3B 69 12 $0.20M
3B Haiti Stevenson François HUN 20 1 0 R 4 5 3 1 12 2 11 16 3B 1b 54 13 $0.20M
3B Haiti Réginal Charles LEE 19 2 0 R 5 6 3 6 13 3 16 11 3B 63 11 $0.20M
SS Haiti Jean-Baptiste Baptiste BIL 21 1 0 R 8 5 4 6 9 2 10 6 SS 3b 50 10 $0.20M
OF Haiti Jean-Jacques Clery HB 25 4 0 L 10 15 10 12 14 8 10 14 OF 1b 93 12 $0.50M
OF Haiti Patrice Charles TF 22 3 0 L 11 9 5 6 16 6 14 8 OF 1b 75 13 $0.20M
OF Haiti Junior Jerome FAR 21 1 0 R 6 4 4 3 11 5 16 17 OF 1b 66 14 $0.20M
OF Haiti Réginal Joseph LIV 20 1 0 L 7 6 4 6 9 3 15 17 OF 67 13 $0.20M
OF Haiti Roger Joseph URB 19 1 0 L 10 8 5 4 13 6 8 11 OF 65 12 $0.20M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Haiti Janjak Clery HAC 23 3 0 R 9 6 6 7 11 9 13 20 P 69 12 $0.20M
P Haiti Jean-Robert Noël ALX 22 4 0 R 8 2 7 2 9 8 7 12 P 48 13 $0.20M
P Haiti Jean-Robert Duvalier DFB 22 4 0 L 7 10 7 12 9 7 11 10 P 70 12 $0.20M
P Haiti Pierre Saint-Domingue SND 22 3 0 L 8 7 5 7 6 6 14 15 P 58 13 $0.20M
P Haiti Eduard Jerome SM 21 1 0 R 8 4 4 4 5 5 10 12 P 44 10 $0.20M
P Haiti Yann Saint-Cyr RRK 21 3 0 R 11 8 11 8 10 5 13 13 P 75 13 $0.20M
P Haiti Peterson Pascal CAS 20 1 0 R 11 6 4 7 4 4 11 12 P 53 14 $0.20M
P Haiti Stevenson Baptiste NPT 20 1 0 R 8 4 6 3 5 6 9 7 P 43 12 $0.20M
P Haiti Wilner Clery LEE 20 1 0 R 6 3 6 3 5 3 13 10 P 41 10 $0.20M
P Haiti Ricardo François LAF 20 2 0 R 8 4 4 3 7 3 13 8 P 44 13 $0.20M
P Haiti Melky Saint-Preux TUC 19 3 0 L 5 4 5 5 6 6 17 12 P 48 12 $0.20M