Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Kazuyuki Ikeda LIV 28 4 3 R 18 11 19 13 15 17 10 19 C of 122 15 $2.25M
C Japan Kenji Amemiya +1 FOL 25 1 3 R 12 17 16 10 18 13 16 19 C 121 15 $1.10M
1B Japan Hayato Katō MWC 29 2 5 R 19 18 17 14 17 17 15 7 1B C 124 15 $1.80M
2B Japan Hajime Inoue FLO 30 4 7 R 18 11 16 16 16 18 18 17 2B C 130 16 $2.10M
2B Japan Susumu Yamamoto CHU 30 3 3 R 17 16 18 19 14 14 10 8 2B 3b 116 14 $8.05M
2B Japan Hisao Satō HRB 29 3 6 R 18 10 12 15 17 14 20 12 2B of 118 15 $3.55M
3B Japan Takumi Takagi MEN 33 4 8 R 16 15 14 19 5 19 8 17 3B 113 14 $2.10M
3B Japan Kota Haraguchi ISQ 29 3 3 R 17 14 17 18 14 10 13 12 3B 2b 115 14 $3.05M
SS Japan Shōji Asaoka +1 SLO 31 2 7 L 17 15 8 14 15 14 19 13 SS OF 2b 115 14 $2.35M
SS Japan Osamu Umeda BOS 30 4 6 L 15 8 13 11 18 18 16 15 SS 2B 114 14 $2.65M
SS Japan Takeshi Nishioka PAR 28 4 5 R 18 17 15 18 14 16 11 15 SS 2b 124 15 $5.15M
OF Japan Masaki Yamada ATH 30 2 5 L 18 15 16 11 17 14 13 14 OF 1B 118 15 $1.90M
OF Japan Eita Ueda BRE 30 6 7 L 19 15 14 13 16 10 13 17 OF 117 14 $1.90M
OF Japan Michio Doi CHI 30 1 1 L 15 10 18 18 14 15 16 14 OF 1b 120 15 $2.10M
OF Japan Yoshio Ono LAR 27 1 4 L 18 13 15 16 17 9 14 7 OF 1B 109 13 $0.95M
OF Japan Shingo Sakai SLO 25 1 2 R 15 17 13 17 18 12 16 17 OF 125 15 $1.00M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Tsuyoshi Iwasa MRF 31 6 6 R 20 13 17 13 13 16 5 16 P 113 14 $4.85M
P Japan Noboru Takahashi KGM 31 3 8 R 18 17 13 15 15 11 13 8 P 113 14 $2.10M
P Japan Katsuhiko Tomoi NOM 31 7 8 R 19 9 15 17 19 9 11 8 P 112 14 $2.50M
P Japan Kota Sakamoto NOM 31 5 8 R 17 18 13 18 8 18 9 17 P 114 14 $0.95M
P Japan Kazuo Inao ROG 29 2 3 R 16 12 16 16 18 17 6 7 P 112 14 $1.85M
P Japan Hisao Abe BEN 28 3 3 R 18 11 15 18 16 7 9 11 P 111 13 $2.05M
P Japan Fumiya Fujiwara WSK 28 3 3 R 18 16 16 16 11 11 13 9 P 112 14 $2.35M
P Japan Yutaka Yamada HAN 28 2 3 R 16 16 14 19 7 18 8 9 P 107 13 $0.50M
P Japan Daiki Saitō LAR 27 3 3 R 18 17 19 13 10 14 10 12 P 114 14 $2.00M
P Japan Minoru Nakayama PIT 25 1 2 R 19 19 17 9 16 18 14 14 P 123 15 $0.50M
P Japan Masahiro Tajima BAY 25 2 3 R 16 14 17 15 16 16 14 10 P 117 15 $1.75M
P Japan Toshiya Miura BWD 25 2 2 L 11 18 17 18 13 19 13 11 P 117 15 $1.50M