Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Hajime Inoue FLO 28 2 5 R 18 11 16 16 16 18 18 17 C 2b 130 16 $0.85M
C Japan Kazuyuki Ikeda LIV 26 2 1 R 18 11 19 13 15 16 10 19 C 121 15 $0.50M
2B Japan Susumu Yamamoto CHU 28 1 1 R 17 16 18 19 15 14 10 8 2B 3b 117 14 $3.45M
2B Japan Kento Fujishima SAI 27 2 1 S 17 12 12 14 18 14 17 15 2B 119 14 $0.50M
2B Japan Hisao Satō HRB 27 1 4 R 18 10 12 15 17 14 20 12 2B of 118 15 $1.75M
3B Japan Takumi Takagi MEN 31 2 6 R 16 15 14 19 6 19 8 17 3B 114 14 $2.30M
3B Japan Kota Haraguchi ISQ 27 1 1 R 17 14 17 18 14 10 13 12 3B 2B 115 14 $2.00M
SS Japan Yusei Yamashita GRE 33 7 8 L 18 16 16 12 9 17 13 17 SS 3B 118 14 $2.90M
SS Japan Tatsuo Kaneda CP 30 6 6 S 11 16 15 16 14 14 18 16 SS 120 15 $2.30M
SS Japan Osamu Umeda BOS 28 2 4 L 15 8 13 11 18 18 16 15 SS 2B 114 14 $2.25M
SS Japan Takeshi Nishioka LOR 26 2 3 R 18 17 15 18 14 16 11 15 SS 2b 3b 124 15 $3.70M
SS Japan Manabu Yoshioka SC 26 1 2 L 15 10 19 20 16 15 15 10 SS 3b 120 15 $3.45M
OF Japan Keiichi Miyamoto CMB 30 4 6 R 17 15 8 18 16 10 16 13 OF 1b 3b 113 14 $1.30M
OF Japan Michio Aoki NWT 28 2 4 L 13 16 7 16 14 19 20 17 OF 1B 122 15 $0.75M
OF Japan Eita Ueda BRE 28 4 5 L 19 15 14 13 16 10 13 17 OF 117 14 $1.50M
OF Japan Shōji Endō WAI 26 2 3 L 16 16 14 11 16 12 17 18 OF 1b 120 15 $1.55M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Kazutaka Yoshii MAR 32 8 6 L 17 15 18 14 17 15 10 18 P 122 16 $3.35M
P Japan Yoshitaka Katori JFC 31 3 5 R 18 16 16 14 12 9 7 7 P 106 13 $2.95M
P Japan Tsuyoshi Iwasa MRF 29 4 5 R 20 13 17 13 13 16 5 16 P 113 14 $3.65M
P Japan Noboru Takahashi KGM 29 1 6 R 18 17 13 15 15 10 13 8 P 113 14 $1.95M
P Japan Katsuhiko Tomoi NOM 29 5 6 R 19 9 15 17 19 9 11 8 P 112 14 $3.60M
P Japan Kota Sakamoto NOM 29 3 6 R 17 18 13 18 8 18 9 17 P 114 14 $1.20M
P Japan Katsuhiko Wada BAY 28 4 4 R 18 15 13 16 16 20 13 16 P 122 15 $3.20M
P Japan Kiyoshi Doi HAN 27 2 1 L 18 13 12 17 7 18 9 10 P 102 12 $0.50M
P Japan Kazuo Inao ROG 27 1 1 R 16 12 16 16 18 17 6 7 P 112 14 $0.50M
P Japan Hisao Abe BEN 26 1 2 R 18 11 15 18 16 7 9 11 P 111 13 $0.70M
P Japan Fumiya Fujiwara WSK 26 1 1 R 18 16 16 16 11 11 13 9 P 112 14 $0.60M
P Japan Daiki Saitō LAR 25 1 1 R 18 17 19 13 10 14 10 12 P 114 14 $0.60M