Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Hideyuki Yamashita SM 30 5 7 R 15 18 10 14 12 7 8 20 C 104 13 $2.25M
C Japan Yūji Maeda SR 29 6 7 R 17 15 15 8 16 19 14 18 C 122 15 $1.95M
1B Japan Ryo Kono KAP 26 1 2 L 14 17 19 16 13 10 17 6 1B 112 14 $0.50M
2B Japan Seeichi Koike EDN 28 2 5 R 14 14 18 19 16 12 14 11 2B 3b 118 15 $2.55M
2B Japan Shōji Kisanuki TSN 28 4 5 R 13 14 19 18 17 11 15 11 2B 118 14 $2.45M
2B Japan Seiji Sasaki AKR 27 2 4 R 12 15 13 20 15 16 18 12 2B of 121 15 $2.45M
2B Japan Yushin Watanabe TRH 27 2 4 R 17 13 17 12 17 19 15 11 2B 121 15 $2.35M
3B Japan Tamotsu Hashiratani ABE 32 2 7 R 18 15 13 19 17 15 15 9 3B c 121 15 $2.75M
3B Japan Motonobu Nakashima NWP 31 8 8 R 20 13 16 19 13 9 10 16 3B 2B 116 14 $4.40M
3B Japan Mitsuo Raiku DET 28 3 6 R 18 15 15 9 16 14 11 18 3B c 116 14 $3.20M
SS Japan Ryota Toyoda HEN 31 5 7 R 17 9 16 6 17 18 18 20 SS 3b 121 15 $3.15M
SS Japan Masatsugu Takahashi SM 30 3 6 S 14 17 11 15 16 16 17 17 SS 3b 123 16 $3.80M
OF Japan Takeo Sakamoto MEH 30 4 6 L 17 8 18 17 15 14 11 17 OF 1b 117 14 $2.45M
OF Japan Yoshiaki Tomori SA 30 5 6 R 16 16 16 15 16 12 16 18 OF 125 15 $2.00M
OF Japan Yusei Kushima WAS 29 6 6 L 16 16 13 19 18 16 18 13 OF 129 16 $1.85M
OF Japan Toshihisa Tamura JAX 27 2 3 L 17 15 17 18 13 16 13 16 OF 125 15 $1.95M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Susumu Fujii BTF 31 6 7 L 14 17 17 16 18 5 5 9 P 112 14 $1.85M
P Japan Ryō Tani LUB 31 6 6 L 17 15 16 18 17 7 12 15 P 120 15 $2.50M
P Japan Kōichi Arai ALB 31 6 7 R 14 20 16 15 13 8 8 13 P 112 15 $2.30M
P Japan Daiki Yabuta YPS 30 5 7 R 17 17 14 18 12 9 12 15 P 115 14 $2.55M
P Japan Shun Sugahara BLO 30 6 6 R 19 15 17 16 10 8 8 15 P 111 14 $4.35M
P Japan Shozo Nakagawa SM 30 1 6 L 19 16 13 13 9 17 9 8 P 104 13 $1.30M
P Japan Michio Futagawa SM 30 6 6 R 11 20 18 15 15 10 12 12 P 115 15 $3.75M
P Japan Yoshihirō Fujii CRK 30 5 6 R 16 16 16 13 19 13 9 13 P 117 15 $1.15M
P Japan Soma Yamazaki GB 28 3 4 R 14 16 17 18 11 14 12 12 P 114 14 $2.25M
P Japan Hideo Aoyama CHD 28 4 5 R 18 16 16 12 16 18 10 14 P 118 14 $1.60M
P Japan Norihiro Sugishita MAN 26 3 4 R 15 18 14 16 17 13 17 18 P 124 15 $4.85M
P Japan Shinji Sakamoto BOS 26 1 1 R 13 18 16 19 12 10 13 16 P 117 14 $0.50M