Japan National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Japan Kenji Amemiya FOL 26 2 4 R 12 18 16 10 18 13 16 19 C 122 15 $1.40M
1B Japan Hayato Katō MWC 30 3 6 R 19 18 17 14 16 17 15 7 1B C 123 15 $1.50M
1B Japan Yoshiyuki Okazaki GB 26 1 4 L 18 17 17 14 14 15 11 16 1B 3b 122 15 $2.10M
2B Japan Hajime Inoue FLO 31 5 8 R 18 11 16 16 15 18 18 17 2B C 129 16 $2.60M
2B Japan Susumu Yamamoto CHU 31 4 4 R 17 16 18 19 13 14 10 8 2B 3b 115 14 $7.60M
2B Japan Hisao Satō HRB 30 4 7 R 18 10 12 15 17 14 20 12 2B of 118 15 $3.60M
3B Japan Kota Haraguchi ISQ 30 4 4 R 17 14 17 18 14 10 13 12 3B 2b 115 14 $2.65M
3B Japan Naoki Inao CLT 27 1 4 L 16 12 15 16 18 18 14 13 3B 122 15 $1.05M
SS Japan Osamu Umeda BOS 31 5 7 L 15 8 13 11 18 18 16 15 SS 2b 114 14 $2.90M
SS Japan Hideyuki Kuroda CS 30 2 8 R 13 18 10 19 16 18 14 13 SS 121 15 $3.75M
SS Japan Takeshi Nishioka PAR 29 5 6 R 18 17 15 18 14 16 11 15 SS 124 15 $5.55M
OF Japan Eita Ueda BRE 31 7 8 L 19 15 14 13 15 10 13 17 OF 116 14 $2.45M
OF Japan Shōji Endō WAI 29 4 6 L 16 16 14 11 16 12 17 18 OF 120 15 $1.70M
OF Japan Kazuyuki Ikeda LIV 29 5 4 R 18 11 19 13 14 17 10 19 OF C 121 15 $2.70M
OF Japan Yoshio Ono LAR 28 2 5 L 18 13 15 16 17 9 14 7 OF 1B 109 13 $1.95M
OF Japan Shingo Sakai SLO 26 2 3 R 15 17 13 17 18 12 16 17 OF 125 15 $1.90M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Japan Tsuyoshi Iwasa MRF 32 7 8 R 19 13 17 13 13 16 5 16 P 112 14 $4.85M
P Japan Noboru Takahashi KGM 32 4 9 R 18 17 13 15 15 11 13 8 P 113 14 $2.15M
P Japan Kota Sakamoto NOM 32 6 9 R 16 18 13 18 8 18 8 17 P 112 14 $0.70M
P Japan Kazuo Inao ROG 30 3 4 R 16 12 16 16 18 17 6 7 P 112 14 $2.30M
P Japan Hisao Abe BEN 29 4 5 R 18 11 15 18 16 7 9 11 P 111 13 $1.90M
P Japan Fumiya Fujiwara WSK 29 4 4 R 18 16 16 16 11 11 13 9 P 112 14 $2.20M
P Japan Yutaka Yamada HAN 29 3 4 R 16 16 14 19 7 18 8 9 P 107 13 $0.70M
P Japan Toshi Ando SMY 28 1 4 R 19 17 11 15 13 15 14 13 P 114 14 $1.45M
P Japan Daiki Saitō LAR 28 4 4 R 18 17 19 13 10 14 10 12 P 114 14 $1.75M
P Japan Minoru Nakayama PIT 26 2 3 R 19 19 17 9 16 18 14 14 P 123 15 $0.70M
P Japan Masahiro Tajima BAY 26 3 4 R 16 14 17 15 16 16 14 10 P 117 15 $2.10M
P Japan Toshiya Miura BWD 26 3 4 L 11 18 17 18 13 19 13 11 P 117 15 $2.00M